Nové stanovy schválené 26. 4. 2015

logo2015Život v Hradci a okolí – spolek

Stanovy spolku

 

Čl. I.

Název a sídlo

Život v Hradci a okolí – spolek, (dále jen spolek) se sídlem:  Hradec 1, Stříbrná Skalice, 281 63 Kostelec n. Č. l.

 

Čl. II.

Účel spolku

Účelem spolku je podpora a pořádání kulturních, vzdělávacích, společenských a sportovních akcí.

Čl. III.

Hlavní činnost spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

 • podpory sportovních, kulturních, vzdělávacích a společenských akcí,
 • podpory volnočasových aktivit dětí i dospělých,
 • péče o bezpečí a zdraví občanů,
 • osvětové činnosti v oblasti regionální historie a archeologických či technických památek,
 • účasti na realizaci sportovišť, hřišť a jiných volnočasových zařízení,
 • pořádání společenských akcí, přednášek a výletů,
 • účasti na jednáních a řízeních s volenými i správními orgány,
 • podpory šíření a vydávání tiskovin s regionální tématikou.

Čl. IV.

Členství ve spolku

 1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let. Přihlášku ke členství přijímá výbor. Pro přijetí člena je potřeba souhlas všech členů výboru.
 2. Člen spolku má právo:
 • účastnit se jednání členské schůze,
 • volit orgány spolku a být volen do těchto orgánů,
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
 • podílet se na praktické činnosti spolku.
 1. Člen spolku má povinnost:
 • dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
 • aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
 • účastnit se jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce,
 • platit členské příspěvky, jejichž výši určuje členská schůze.
 1. Členství ve spolku zaniká:
 • doručením písemného oznámení člena o ukončení členství ve spolku,
 • nezaplacením členského příspěvku,
 • úmrtím člena sdružení,
 • zánikem sdružení,
 • vyloučením člena spolku členskou schůzí, v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí výborem porušuje tyto stanovy.
 1. Členská schůze může zvolit čestným členem spolku každého, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti, vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.
 2. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

Čl. V.

Orgány spolku

Strukturu sdružení tvoří:

 • členská schůze,
 • výbor.
 1. Členská schůze
 2. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně jednou ročně, aby:
 • schválila stanovy spolku a změny těchto stanov,
 • zvolila výbor spolku, případně je odvolala,
 • schválila a určila strategický plán,
 • určila koncepci spolku a jeho cíle na příští období,
 • určila výši členského příspěvku a termín jeho uhrazení,
 • rozhodla o vyloučení člena,
 • zvolila čestné členy spolku,
 • rozhodla o zániku spolku.
 1. Zasedání členské schůze spolku svolává výbor spolku. Výbor je povinen do 1 měsíce svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Rozhodnutí o vyloučení člena spolku a o zániku spolku jsou přijímána dvoutřetinovou většinou všech členů spolku. Stanovy spolku lze měnit dvoutřetinovou většinou všech členů. Schůze je usnášení schopná, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina všech členů spolku.
 2. Výbor
 3. Výbor je výkonným orgánem spolku. Řídí činnost spolku mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí.
 4. Výbor spolku má minimálně 3 a maximálně 5 členů. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
 5. Výbor přijímá členy souhlasem všech členů výboru.
 6. Schůze výboru spolku je volně přístupná členům spolku.

Čl. VI.

Jednání jménem spolku

Jménem spolku jedná jeho výbor, případně výborem písemně zmocněný člen spolku. Každý člen výboru je oprávněn jednat jménem spolku samostatně.

Čl. VII

Hospodaření spolku

 1. Za hospodaření spolku odpovídá výbor. Spolku hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí.
 2. Příjmy spolku tvoří příspěvky jeho členů, jsou-li stanoveny, dary, dotace a příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli spolku a případně dary od fyzických a právnických osob či získané granty.
 3. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku uvedených v čl. III. těchto stanov.

Čl. VIII

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy spolku.